Warunki gwarancji

 

1.Na wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, deski pełne, ażurowe i podwalinowe) producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty.
W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

 

2.Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22 m/s!!!, powodzi i podmoczeń oraz uszkodzeń mechanicznych.

 

3.Sprzedawane elementy ogrodzeń betonowych są koloru szarego (naturalny kolor betonu). Można je malować specjalnymi farbami do zastosowań zewnętrznych. Daje to nabywcy możliwość uzyskania koloru w zależności od upodobań.

Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia ogrodzeń o max wysokości 2,20 m od poziomu przylegającego terenu.

 

4.Producent dopuszcza powstawanie na wskutek warunków atmosferycznych pęknięć, które nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia

5.Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:
- Różnice w odcieniach płyt i słupków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
- Wypływki na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji
- Pory niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
- Woskowate mikropęknięcia nie mające wpływu na wartości użytkowe
- Naloty (wykwity, plamy) które powstają na powierzchniach płyt i słupków w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych
- Mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.

6.Warunki dotyczące montażu, transportu i składowania ogrodzeń:
Płyty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wzdłuż długości płyty), wszystkie elementy zabezpieczone przed przesuwaniem się podczas transportu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Rozładunek ogrodzeń zabezpiecza zamawiający. Rozładunek ten jest ręczny (nie mechaniczny). Płyty podczas rozładunku oraz montażu należy przenosić w pozycji pionowej (wzdłuż długości) i tak je składować do czasu montażu.

Nie dopuszcza się przenoszenia płyt w poz. poziomej - na płask.

7. Montaż wykonywany jest na podłożu uprzednio przygotowanym przez zamawiającgo:

  • słupy montowane są na suchy beton(chudziak) w otworach o głębokości ok. 60 cm
  • oraz średnicy ok. 30 cm
  • dopuszczalna tolerancja odchylenia słupa od pionu wynosi 2%
  • dopuszczalna tolerancja płyt w poziomie wynosi 2 %
  • dopuszczalna tolerancja szczelin między płytami wynosi do 1 cm